مواد غذایی شیرین باعث کاهش تمرکز می شود

رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تغذیه خاصی برای ایام امتحانات وجود ندارد، گفت: مصرف مواد غذایی شیرین تمرکز ذهن را کاهش می دهد.