توانمندسازی بهترین راه برای حل مشکل دست‌فروشی

عضو انجمن بین المللی مددکاران اجتماعی ایران گفت: باید با ایجاد رونق اقتصادی و توانمند سازی افراد کمک کرد تا مسائلی مانند دستفروشی یا تکدیگری به صورت ریشه ای حل شود تا همواره درگیر برنامه های موقتی یا کم بازده نباشیم.