اعزام بسیج پزشکی خراسان‌رضوی به ۲۰ منطقه محروم استان

رئیس بسیج پزشکی خراسان‌رضوی گفت: اعضای بسیج پزشکی خراسان‌رضوی به ۲۰ منطقه محروم جهت نظارت بر امور آن‌ها و کمک به افراد مستضعف اعزام می‌شوند.