تقدیر از ۱۰۰ بخش پرستاری در مشهد

به مناسبت روز بزرگداشت مقام پرستار، سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی، جهت تقدیر از پرستاران نمونه، تعداد 100 گلدان گل به بخش های پرستاری بیمارستان های مشهد اهدا کرد.